Kodeks etyczny
Właściciele oraz pracownicy firmy SDX GROUP Sp z o.o. opracowali Kodeks Etyczny stanowiący zapis kluczowych zasad, którymi firma kieruje się podczas codziennej pracy.
Kodeks Etyczny firmy SDX GROUP Sp z o.o. powstał w oparciu o najważniejsze zasady regulujące postępowanie operatora wobec pracowników, klientów, konkurencji, dostawców i środowiska.
Kodeks Etyczny SDX GROUP Sp z o.o. jest zobowiązaniem firmy oraz pracowników do przestrzegania najwyższych standardów. W imieniu firmy działają przełożeni wszystkich szczebli, którzy są odpowiedzialni za osobiste stosowanie się do zasad oraz aktywne tworzenie warunków do ich respektowania. Właściciele oraz pracownicy są zobowiązani do przestrzegania opisanych w tym dokumencie zasad i postępowania zgodnie z podanymi przykładami.

Nasze wartości to:
– Zadowolenie klienta
– Uczciwość i rzetelność
– Profesjonalizm
– Zaufanie i współpraca
– Doskonalenie i rozwój

SDX GROUP Sp z o.o. promuje zrównoważony rozwój, dążąc do równowagi między ekonomią, etyką i ekologią. W działalności biznesowej kieruje się wysokimi standardami etycznymi, budując partnerskie relacje z klientami, pracownikami, dostawcami oraz z otoczeniem – a w szczególności z administracją samorządową, mediami,oraz organizacjami pożytku publicznego.

SDX GROUP Sp z o.o. promuje etos uczciwej i solidnej pracy. Wspiera rozwój pracowników oraz zapewnia im bezpieczne i godne warunki pracy. SDX GROUP Sp z.o.o gwarantuje każdemu poszanowanie jego praw i godności. W firmie niedopuszczalna jest dyskryminacja ze względu na pochodzenie, płeć, przekonania, preferencje oraz przynależność do organizacji działających zgodnie z prawem.
SDX GROUP Sp z o.o. uznaje, że postępowanie etyczne obejmuje zarówno przestrzeganie obowiązujących norm społecznych i prawnych, jak również zasad opisanych w niniejszym Kodeksie.

Przykłady właściwych zachowań
Z otwartością i życzliwością obsługujemy wszystkich klientów bez względu na zakres współpracy, i poziom obrotów.
Aktywnie wychodzimy naprzeciw potrzebom klienta, starając się wyprzedzać jego oczekiwania i poszukując usprawnień we współpracy.
W przypadku pojawiających się problemów, doradzamy klientowi i wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań.
Nie obiecujemy usług lub działań niemożliwych do realizacji.
Jeśli nie możemy spełnić oczekiwań klienta, zawsze wyjaśniamy dlaczego.
Na bieżąco informujemy klientów i współpracowników o każdej mogącej ich dotyczyć zmianie w naszych systemach i sposobie świadczenia usług.
Szybko i rzetelnie informujemy klienta o odchyleniach jakościowych w realizacji zlecenia lub usługi
Sprawnie i bez zbędnej zwłoki odpowiadamy na pisma, e-maile i telefony.
Ograniczamy „szum informacyjny”, np. wysyłamy e-maile wyłącznie do osób zainteresowanych lub związanych z daną sprawą.

Uczciwość i rzetelność
W naszych kontaktach z klientami, pracownikami i partnerami przestrzegamy przepisów prawa oraz ogólnie przyjętych standardów. Cenimy prawdomówność i bierzemy odpowiedzialność za swoje działania. Upowszechniamy dobre wzorce postępowania i reagujemy na naganne zachowania innych.

Przykłady właściwych zachowań
Dbamy o wysoką jakość obsługi klienta i mamy świadomość osobistej odpowiedzialności za naszą pracę.
Dotrzymujemy zarówno zobowiązań spisanych w umowach jak i ustnych obietnic.
Dotrzymujemy terminów i obietnic składanych klientom, np. przyjeżdżamy punktualnie na umówione spotkanie, przekazujemy nasze oferty w uzgodnionym terminie.
Dokładnie sprawdzamy informacje zanim przekażemy je klientowi lub współpracownikom
Udzielamy rzetelnej informacji na zapytania klienta, np. o status zlecenia.
Śledzimy na bieżąco zmiany w uchwałach, zarządzeniach i procedurach oraz przekładamy je na wykonywane obowiązki.
Przyznajemy się do swoich błędów i dążymy do ich naprawienia. Przewidując dalsze konsekwencje reagujemy na pomyłki kolegów, tak aby też mogły być skorygowane.
Reagujemy na wszelkie próby korupcji i nieuczciwości wykorzystując między innymi procedurę interwencji/skargi.
Wywiązujemy się z warunków współpracy. W przypadku przeszkód szukamy optymalnych rozwiązań, korzystnych dla obu stron.

Profesjonalizm
Dążymy do stałego podnoszenia standardów i jakości naszej pracy, aby osiągać założone cele. Posiadamy wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania naszych zadań. Jesteśmy konsekwentni w działaniu.
Przykłady właściwych zachowań:
Znamy nasze obowiązki, mamy jasno określone cele i znamy metody ich realizacji. Zapewniamy pracownikom dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania ich obowiązków.
Szanujemy czas zarówno naszych klientów, dostawców jak i współpracowników.
Dbamy o dobre imię naszych klientów i zapewniamy im bezpieczeństwo informacji uzyskanych w trakcie współpracy.
Przestrzegamy poufności informacji dotyczących cen, warunków współpracy i jakichkolwiek innych danych, które naruszałyby dobro SDX GROUP Sp z.o.o, dobro naszych klientów i dostawców lub obowiązujące przepisy prawne.
Składamy klientowi obietnice zgodne z naszymi aktualnymi możliwościami i przyjętymi standardami.
Precyzyjnie określamy warunki i unikamy niedomówień we współpracy zarówno z klientami jak i dostawcami.
Wiedzę o konkurencji traktujemy jako impuls do doskonalenia naszych usług. W kontaktach z klientami nie wypowiadamy się negatywnie o firmach konkurencyjnych.
Jesteśmy świadomi, że nasze działania wpływają na wizerunek SDX GROUP Sp z.o.o na rynku.

Zaufanie i współpraca
Podczas wykonywania obowiązków wspólnie budujemy partnerskie relacje. Jesteśmy otwarci i życzliwi wobec klientów i współpracowników. Dbamy o naszą wiarygodność dotrzymując obietnic. Pomagamy sobie efektywnie dzieląc się wiedzą i informacją.

Przykłady właściwych zachowań
Tworzymy atmosferę otwartego i bezpośredniego wyrażania swoich opinii. Każda opinia jest cenna.
Traktujemy innych tak, jak chcielibyśmy sami być traktowani.
W każdej sytuacji kiedy rywalizujemy ze sobą (np. konkursy wewnętrzne) kierujemy się zasadami fair play.
Promujemy faktycznych autorów sukcesów i osiągnięć, nie przypisujemy sobie zasług innych osób.
Zawsze reagujemy gdy widzimy, że ktoś wykonuje pracę w sposób niebezpieczny, zagrażający życiu i zdrowiu.
Jeśli widzimy, że współpracownik jest bardzo obciążony pracą, w miarę możliwości pomagamy mu.
Nie zostawiamy niezałatwionych spraw współpracownikom .
Oceniamy pracowników i dostawców na podstawie jasno sprecyzowanych kryteriów znanych tak ocenianemu, jak i oceniającemu.
Dążymy do polubownego rozstrzygania spraw spornych w atmosferze koleżeństwa i poszanowania dla odmienności poglądów. Nasze sympatie i antypatie nie mogą mieć wpływu na wykonywanie zadań.
Jesteśmy świadomi, że interes firmy jest ważniejszy od interesu grupowego i lokalnego.

Doskonalenie i rozwój
Stale i aktywnie dążymy do zmian na lepsze. Zdobywamy nową wiedzę. Dbamy o rozwój naszych umiejętności. Jesteśmy proaktywni. Zamiast narzekania usprawniamy procesy poprzez proponowanie nowych rozwiązań i eliminowanie błędów.
Przykłady właściwych zachowań
Stale poszukujemy usprawnień procesów, w których uczestniczymy. Pojawiające się problemy traktujemy jako nowe doświadczenia, które są okazją do zmiany na lepsze.
Monitorujemy i aktywnie reagujemy na zmiany w organizacji, wśród naszych klientów i konkurencji. Nie negujemy wprowadzanych innowacji bez zrozumienia ich celowości.
Twórczo rozwijamy pomysły pojawiające się w różnych miejscach organizacji i dążymy do ich wdrożenia.
Stwarzamy warunki do rozwoju innowacyjności.
Przyznajemy się do niewiedzy lub braku kompetencji. Aktywnie dążymy do ich pozyskania przy wsparciu przełożonego. Nie popełniamy dwa razy tych samych błędów.
Ponosimy współodpowiedzialność za efekty szkoleń, w których uczestniczymy (obok organizatorów i prowadzących). Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniach do ulepszania naszej codziennej pracy.
Dzielimy się wiedzą i pomysłami. Spotkania, e-maile wykorzystujemy jako źródła inspiracji i przekazu dobrych praktyk wzmacniając swoje kompetencje.
Dokształcamy się i podnosimy kwalifikacje ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, które bezpośrednio dotyczą naszej pracy.
Nie obawiamy się wyrażania i przyjmowania krytyki, dostrzegając w tym możliwości doskonalenia. Otwartość na przyjmowanie krytyki jest szczególnie ważna w przypadku szefów i dyrektorów. W krytyce skupiamy się na sprawach, a nie na ludziach.
Traktujemy kontrole i audyty jako impuls do poprawy i rozwoju.

Konflikt interesów Klienci, Dostawcy i Konkurencja
SDX GROUP Sp z o.o. kieruje się zasadą przejrzystości w prowadzeniu swojej działalności. Wszystkie osoby pracujące w firmie są zobowiązane do unikania relacji i okoliczności, które mogłyby tworzyć sytuacje wątpliwe etycznie. Bezwzględnie przestrzegamy zakazu czerpania korzyści materialnych w postaci pieniężnej od naszych dostawców i innych partnerów biznesowych. Łamanie takiego zakazu traktujemy jako rażące naruszenie obowiązków służbowych.
Nie przyjmujemy, ani nie wręczamy gratyfikacji finansowej klientom i dostawcom. Dobre relacje z partnerami budujemy bazując na profesjonalnym podejściu oraz jasnych i przejrzystych zasadach współpracy. W przypadku wyboru dostawcy opieramy się na zaletach oferowanego produktu lub usługi i uczciwych zasadach konkurencyjności. Przed rozpoczęciem przetargu powinny być ustalone jednoznaczne kryteria wyboru dostawcy. Wszyscy dostawcy biorący udział w przetargu powinni mieć zapewniony dostęp do jednolitej informacji o warunkach przetargu. O wyborze dostawcy nie może decydować osoba będąca w bliskich związkach z oferentem usługi lub produktów. Wybór dostawcy powinien być dokonywany przez minimum 2 osoby. W kontaktach pracowników SDX GROUP Sp z.o.o z klientami lub konkurencją unikamy sytuacji mogących wywołać konflikt pomiędzy interesem osobistym pracownika i interesem naszej firmy. Ewentualne kontakty towarzyskie pracownika SDX GROUP Sp z o.o. z pracownikami klienta lub konkurencji nie powinny mieć wpływu na warunki współpracy lub wykonywaną pracę.

Ograniczenia przy zatrudnieniu
Nie tworzymy świadomie sytuacji konfliktu interesów. Fakt taki nie może być zatajany. Wystąpienie takiej sytuacji należy zgłosić przełożonemu.
Pracownik SDX GROUP Sp z o.o. może – tylko za zgodą przełożonego – równocześnie pracować na rzecz firmy będącej naszym klientem lub dostawcom , o ile nie powoduje to sprzeczności z SDX GROUP Sp z o.o. Przede wszystkim nie może to być działalność konkurencyjna wobec SDX GROUP Sp z o.o. i nie może negatywnie wpływać na wypełnianie obowiązków pracownika w firmie.

Ochrona danych -Bezpieczeństwo informacji
Wszelkie dane i informacje, pozyskane lub wytworzone w trakcie wykonywania zadań służbowych, stanowią własność SDX GROUP Sp z o.o. i mogą być wykorzystywane wyłącznie w jej interesie.
Nie przekazujemy na zewnątrz bez zgody przełożonego informacji poufnych i przeznaczonych do użytku wewnętrznego.
Dbamy o przekazywanie wyłącznie rzetelnych informacji.
Informacje, mogące mieć wpływ na osiągnięcie przez SDX GROUP Sp z o.o. korzyści lub pozwalające ograniczyć negatywne konsekwencje, powinny być niezwłocznie przekazywane przełożonym.
Wykorzystujemy urządzenia, systemy i informacje zgodnie z wewnętrznymi procedurami SDX GROUP Sp z o.o. i obowiązującym prawem.

Przestrzeganie norm prawnych-Ochrona interesu firmy
Nie wykorzystujemy pracy w SDX GROUP Sp z o.o. do osiągania nieuprawnionych osobistych korzyści. Kontakty z klientami i dostawcami nie mogą być wykorzystywane do uzyskiwania możliwości preferencyjnych zakupów. Nie czerpiemy także innych korzyści materialnych w związku z pełnioną funkcją i zajmowanym stanowiskiem.
Każdy pracownik jest zobowiązany do ochrony majątku SDX GROUP Sp z o.o. oraz majątku klientów przed kradzieżą, stratami, szkodami, niewłaściwym wykorzystaniem i zniszczeniem.
Przestrzegamy wewnętrznych i zewnętrznych norm prawnych z zakresu sprawozdawczości finansowej oraz zasad stosowanych w SDX GROUP Sp z o.o.

Ochrona środowiska
W trosce o środowisko naturalne stosujemy wyłącznie przyjazne technologie i nie przekraczamy obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska.
Prowadzimy swoją działalność tak, aby nie była ona uciążliwa dla naszych sąsiadów. Dążymy do ograniczania emisji spalin i poziomu hałasu.
Staramy się wykorzystywać powtórnie opakowania i wytwarzać jak najmniej odpadów. Prowadzimy gospodarkę zarządzania odpadami poprzez ich segregację i nowoczesną utylizację.
Staramy się używać materiałów i surowców jak najmniej szkodliwych dla środowiska naturalnego. Na pierwszym miejscu stawiamy życie i zdrowie ludzi oraz bezpieczeństwo środowiska.

Close Menu

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej o plikach cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close